CRM (Partneri)    Jauns    Partneris  

Partneris

 

Jauna Partnera pievienošana ir iespējama caur Partneru sadaļu Jauns Partneris un Partneru sarakstu.

Lai pievienotu jaunu Partneri, rīku joslā jānospiež poga , tiek atvērts partnera datu logs:

 

 

Sadaļā Dati, tiek aizpildīta partnera pamatdati.

Jānorāda, partneris ir Juridiska vai Fiziska persona;

Fiziska persona:

Partnera Uzvārds un Vārds;

Kods: partnera Vārds un Uzvārds bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm;

Personas kods; aizpildot personas kodu, domu zīmi "-" nav jāliek, programma pēc 6 ciparu ievadīšanas, "-" ieliek automatizēti;

Jāatzīmē pie kādām partneru grupām pieder šis partneris;

Jānorāda bankas konts;

Kontaktpersonas uzvārds un vārds: ja partnerim ir vēl kāda kontaktpersona, tad tā jāpievieno caur [Jaunu kontaktpersonu aprakstu], vai arī jāpapildina kontaktpersonas aprakst caur [Atvērt kontaktpersonas aprakstu]:

 

 

Arī adreses ir iespējams norādīt vairākas:

 

 

Juridiska persona:

 

 

Juridiskai personai, aizpildot reģistrācijas numuru, pirms numura nav jāraksta valsts kods (piem., LV).

 

 

 

Partneris un strādājošais partneru sarakstā ir jāpievieno tikai vienu reizi.

 

Ja partneris ir arī strādājošais, tad sadaļā Personāls var pievienot personāla uzskaitei nepieciešamo informāciju. Lai izveidotu un drukātu personas kartīti, jāaizpilda  un strādājošā apraksta sadaļa Personāls.

Caur pogu   tiek pievienoti partnera banku konti. Ja ar programmu tiek vesta uzskaite vairākiem uzņēmumiem, tad strādājošā banku kontiem tiek norādīti uzņēmumi uz kuru konkrētais strādājošā bankas konts attiecas. Šie uz uzņēmumu norādītie bankas konti citu uzņēmumu programmas lietotājiem nebūs pieejami.

Caur pogu  ir redzams partnera pievienoto kontaktpersonu saraksts, un rīku joslā ar pogu  tiek pievienota jauna kontaktpersona.

 

Caur pogu  ir redzams partnera adrešu saraksts, un ar pogu rīku joslā  tiek pievienotas  adreses. Ja ar programmu tiek vesta uzskaite vairākiem uzņēmumiem, tad strādājošā adresēm tiek norādīti uzņēmumi uz kuru konkrētā strādājošā adrese attiecas. Šīs uz uzņēmumu norādītās adreses citu uzņēmumu programmas lietotājiem nebūs pieejamas.

 

Caur pogu  un tad pogu rīku joslā tiek pievienotas maksājumu kartes.

 

Personāla datu ekrāna formā jāpievieno informācija par strādājošā dzimumu, tautību, pilsonību, personas dokumentu. Informācija tiek izmantota personas kartītes drukāšanā.
Atverot apraksta sadaļu Personāls, jālieto komanda Pievienot personas kartītes datu pievienošanai:

 

 

Personas kartītē var pievienot datus par ģimenes sastāvu, valodu prasmi, karjeru, izglītību, apbalvojumiem un sodiem, kā arī citu informāciju.
Lai labotu ierakstu, divreiz jāuzklikšķina uz rindas, kuru jālabo.

 

Sadaļā Pārējie dati:

 

 

Tiek noteikts partnera statuss, institucionālo sektoru klasifikācija.

Mūsu konts: uzņēmuma konts, kurš piesaistīts partnerim un parādīsies norēķinu dokumentos;

Apmaksas veids: partnerim kā pircējam tiek nodefinēts apmaksas termiņš;

Koresp. e-pasts: jānorāda e-pasta adrese uz kuru tiks sūtīti dažādi norēķinu dokumenti.

 

Sadaļā Citi:

 

 

Ja partneris ir Piegādātājs, Pircējs vai Avansu personas grupā:

 

Tad attiecīgi katrai partnera grupai tiek piesaistīts grāmatvediskais konts - vai nu Noklusētais no Kopīgajiem Virsgrāmatas iestādījumiem vai arī iespējams izvēlētajam partnerim norādīt individuālu - Piegādātāja, Pircēja un Av.pers. grāmatvedisko kontu no kontu plāna.

Ja visi dati par Partneri aizpildīti, tad tie jāsaglabā, nospiežot pogu .Uzņ.dati

Kontakti

Bankas konti

Adreses

Kartes

Slodze

Licences

Citi dati

Saglabāt

Atcelt

My Ozols

Pamatdati

Pers.dati

Slodze

Uzvārds

Nosaukums

Vārds

Kods

Saziņas valoda

Reģistrācijas nr.

Uzņ.veids

Pers.kods

PVN kods

Nerezidents

Bankas konts

Tālrunis

Kontaktpers.uzv.

e-pasts

e-pasts

Kontaktpers.

Kontaktpers.vārds

Fakss

Mob.tālr.

Mājas lapa

Statuss

Statusa info

Tālrunis

Fax

Adrese

Pilsēta

Indekss

Piezīmes

Valsts

Pārējie dati

Statuss

Stausa info

Struktūrv.

Grupiņa

Cena par 1 km

Sektors

/

Spēkā CMR apdrošināšana līdz

Apdrošinātās mašinas

Rēķinus sūtīt uz

Menedžeris

Degvielas piemaksa

%

Norēķinu valūta

Kredīta limits

EUR

Noklus. cenu veids

Sadarbības līguma Nr.

Aizliegt pieņemt klienta pasūtījumu, ja apmaksas k

Atlaižu grupa

dienas

Noklus.uzņēmums

Koresp.valoda

Apmaksas termiņš

Mājas lapa

Rēķina banka

Apmaksas termiņš ienākošajiem rēķiniem

Koresp.e-pasts

Nedrukāt rēķinā parāda naudas atšifrējumu

Bankas konta grupa

Klienta pasūtījuma attēlošanas veids rēķinā

Koresp.tālrunis

Pasts aiziet

Rēķinā nerādīt summu pamatvalūtā

dienās

Nol.turēt.ident.nr.

Sūtīt rēķinus tikai pa e-pastu

Ārējas sistēmas kods

Rēķinus ar vairākām kravām drukāt neatšifrētus

Ārējais kods

Tips

Drukāt rēķinus ar parakstu

Klients pats izraksta rēķinus (self-billing)

Uzņēmums

Aprēķināt rēķiniem līguma soda procentus

Rēķinā pasūtījumus drukāt pielikumā

Pasūtījumu drukāt bez skanēta paraksta

Rēķina izdrukā nerādīt kravas apjomu

Aizliegt datu ievadi

Grāmatvedībai

Grupiņa

Piegādāt.konts

Pircēja konts

Av.pers.konts

Citi

Grupiņa

References Nr.

Pasūtījumus sūtīt pārvadātājam

Izmantotie piekabju tipi

Dokumentu termiņi

Pievienotie faili

Strukt.Tver

Atvērt sknēto dokumentu katalogu

Grupiņa

Piegādāt.konts

Pircēja konts

Pieg.avansa konts

Pirc.avansa konts

Av.pers.konts

BP grupa

Pārdošana

Piezīmes

Klienta menedžeris

Kontaktpersona

1.kravu menedžeris

Pārdošanas statuss

2.kravu menedžeris

Atgādināt

Klienta kategorija

Statuss

Avots

Adresāts

Kravas no

Kravas uz

Pārdoš.piezīmes

Jauns e-pasts

Jauna aktivitāte

Plānoto pasūtījumu skaits

Jauns cenu piedāvājums

Uzdevums


Funkcija Karstais taustiņš
Partnera adreses izdruka


Skatīt arī: Partneri


 Ieiet