Virsgrāmata    Dokumenti    Grāmatojumu žurnāls  

Grāmatojumu žurnāls

 

Dokumentu žurnālā tiek saglabāti visi izveidotie Grāmatojumi.

 

Lai atlasītu dokumentus Grāmatojumu žurnālā, jāizmanto datu atlases filtrs. Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.Grāmat.veids
Grāmatojuma veids. Filtra kritērijs jāizmanto, lai atlasītu datus par vienu noteiktu dokumentu veidu.

Grāmat.šablons
Grāmatojuma šablons. Grāmatojumus var atlasīt pēc izmantotajiem grāmatojumu šabloniem dokumentu iegrāmatošanā.

Datums
Datums. Jānorāda laika periods. Tiks parādīti dokumenti, kuru datumi iekļaujas norādītajā periodā.

Grām.num.no
Grāmatojuma numurs. Datu atlasei pēc grāmatojuma numura, jānorāda numura apgabals.

līdz
Grāmatojuma numurs. Datu atlasei pēc grāmatojuma numura, jānorāda numura apgabals.

Grām.summa.no

līdz

Dok.num.no
Dokumenta numurs. Datu atlasei pēc pirmdokumenta numura, jānorāda dokumenta numura apgabals.

līdz
Dokumenta numurs. Datu atlasei pēc pirmdokumenta numura, jānorāda dokumenta numura apgabals.

Pazīme
Grāmatojuma pazīme. Grāmatojumā var norādīt, ka tam ir jāpievērš uzmanība. Lai atlasītu grāmatojumus pēc šīs pazīmes, filtrā var izmantot izvēles Nepievērst uzmanību, Pievērst uzmanību.

Grāmatojumi
Dokumenta statuss - apstiprināts, neapstiprināts, anulēts. Dokumentu žurnālā vienmēr tiek parādīti apstiprinātie un neapstiprinātie dokumenti. Izmantojot dokumentu statusa kritēriju, dokumentus var parādīt atsevišķi pa to statusiem.

Pievienoja
Grāmatojuma operators. Jānorāda datu atlases kritērijs. Kritērijs var būt lietotāja vārds vai vārda daļa.

Iekļaut anulētos grāmatojumus
Komanda jāaktivizē, lai žurnālā parādītu arī anulētos dokumentus.

Uzstādīt

Atcelt

Meklēt
Jānorāda meklēšanas kritērijs. Kritērijs var būt numurs vai vārds.

Gr.nr.
Grāmatojuma numurs. Grāmatojuma numurs tiek piešķirts automatizēti. Dzēsto un anulēto grāmatojumu ieraksti tiek uzskatīti par izlietotiem.

Datums
Grāmatojuma datums.

Dok.nr.
Pirmdokumenta numurs. Tiek parādīts sistēmā piešķirtais pirmdokumenta kārtas numurs.

Dok.dat.
Dokumenta datums.

Dok.summa
Dokumenta summa.

Valūta
Grāmatojuma valūta.

Summa p.v.
Pirmdokumenta summa pamatvalūtā.

Operators
Sistēmas lietotājs, kas izveidojis dokumentu.

Info
Informācija par dokumentu. Kolonnā tiek parādīts grāmatojuma tips. Rakstzīme "R" parāda, ka grāmatojums ir apstiprināts, "X" - ka anulēts.

Paskaidrojums
Grāmatojuma paskaidrojums.

Uzņēmums
Uzņēmums


Funkcija Karstais taustiņš
Atvērt pirmdokumentu
Apstiprināt atlasītos grāmatojumus
Atlasītos ierakstus eksportēt uz datni (*.txt)


Skatīt arī: Grāmatojums


 Ieiet