Virsgrāmata    Atskaites    Grāmatojumu pārskats  

Grāmatojumu pārskats

 

Grāmatojumu pārskats ir veikto debeta un kredīta operāciju - grāmatojumu saraksts, kas tiek atlasīts un sakārtots atbilstoši izvēlētajam datu atlases filtram. Grāmatojumu pārskatā var iegūt plašu informāciju par iegrāmatotajām operācijām – kontu korespondenci, datus pa partneriem, pa visām datu uzskaites dimensijām. Grāmatojumu pārskatā var meklēt datus, atlasot tos pēc visdažādākajiem parametriem.

 

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.

 

Gr.

Grāmatojuma numurs

Datums

Grāmatojuma datums.

Dok.num.

Dokumenta numurs.

Dok.dat.

Dokumenta datums.

Summa

Dokumenta summa.

Summa p.v.

Dokumenta summa pamatvalūtā.

DB.konts

Grāmatojuma satura rindas debeta konts.

CR.konts

Grāmatojuma satura rindas kredīta konta.

Paskaidrojums

Grāmatojuma paskaidrojums.

 

CR.ek.kods

Grāmatojuma satura ieraksta kredīta EK kods.

CR.ek.nosaukums

Grāmatojuma satura ieraksta kredīta EK koda nosaukums.

CR.konta nosaukums

Grāmatojuma satura ieraksta kredīta konta nosaukums.

CR.līgums

Grāmatojuma kredīta puses satura ieraksta līgums.

CR.līgums

Grāmatojuma kredīta puses satura ieraksta līguma nosaukums.

CR.nozare

Grāmatojuma kredīta puses satura ieraksta nozare.

CR.nozares nosaukums

Grāmatojuma kredīta puses satura ieraksta nozares nosaukums.

CR.partn

Grāmatojuma kredīta puses satura ieraksta partneris.

CR.partn.nosaukums

Grāmatojuma kredīta puses satura ieraksta partnera nosaukums.

CR.proj.

Grāmatojuma kredīta puses satura ieraksta projekts.
CR.proj.nosaukums

Grāmatojuma kredīta puses satura ieraksta projekta nosaukums.
CR.strv.

Grāmatojuma kredīta puses satura ieraksta struktūrvienība.
CR.strv.nosaukums

Grāmatojuma kredīta puses satura ieraksta struktūrvienības nosaukums.
DB.ek.kods

Grāmatojuma debeta puses satura ieraksta EK kods.

DB.ek.nosaukums

Grāmatojuma debeta puses satura ieraksta EK koda nosaukums.

DB.līgums

Grāmatojuma debeta puses satura ieraksta līgums.

DB.līgums

Grāmatojuma debeta puses satura ieraksta līguma nosaukums.

DB.nozares nosaukums

Grāmatojuma debeta puses satura ieraksta nozares nosaukums.

DB.nozare

Grāmatojuma debeta puses satura ieraksta nozare.

DB.partn.

Grāmatojuma debeta puses satura ieraksta partneris.

DB.partn.nosaukums

Grāmatojuma debeta puses satura ieraksta partnera nosaukums.

DB.proj.

Grāmatojuma debeta puses satura ieraksta projekts.

DB.proj.nosaukums

Grāmatojuma debeta puses satura ieraksta projekta nosaukums.

DB.strv.

Grāmatojuma debeta puses satura ieraksta struktūrvienība.

DB.strv.nosaukums

Grāmatojuma debeta puses satura ieraksta struktūrvienības nosaukums.

Grām.pask.

Grāmatojuma satura ieraksta paskaidrojums.

Mēnesis

Mēnesis, kurā iekļaujas grāmatojuma datums.

Valūta

Valūtas kods.Datums
Datums. Jānorāda laika periods. Tiks atlasīti grāmatojumi, kuru datumi iekļaujas norādītajā periodā.

Uzņēmums
Datu uzskaites kritērijs. Atskaitē var atlasīt tikai viena uzņēmuma datus.

Apgrozījums
Apgrozījuma izvēle. Atskaiti var sagatavot par konta debeta vai kredīta apgrozījumu.

Valūta
Valūtas izvēle. Tiks atlasīti dati norādītajā valūtā.

Konts
Grāmatvedības konts. Atskaiti var sagatavot vienam kontam. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa kontus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Koresp.k.
Korespondējošais konts. Norādot korespondējošo kontu tiek atlasīta viena kontu pāra operācijas.

Konta grupa

EKK grupa

Ek.kods
Atskaiti var sagatavot vienam finansu (EK) kodam. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa finansu kodus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Strukt.Tver
Struktūrvienība. Jānorāda struktūrvienība, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšstruktūrvienības, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Projekts
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Budž-proj3
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Krava
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Partneris
Partnera izvēle. Atskaiti var sagatavot par vienu partneri.

Grāmat.šablons
Grāmatojumu šablons. datus var atlasīt pēc izmantotajiem grāmatojumu šabloniem.

Grāmat. num.no
Grāmatojuma numurs. Datu atlasei pēc grāmatojuma numura, jānorāda numura apgabals.

līdz
Grāmatojuma numurs. Datu atlasei pēc grāmatojuma numura, jānorāda numura apgabals.

Dok.num.no
Dokumenta numurs. Datu atlasei pēc pirmdokumenta numura, jānorāda dokumenta numura apgabals.

līdz
Dokumenta numurs. Datu atlasei pēc pirmdokumenta numura, jānorāda dokumenta numura apgabals.

Summa no
Grāmatojuma summa. Datu atlasei pēc grāmatojuma summas, jānorāda summas apgabals.

līdz
Grāmatojuma summa. Datu atlasei pēc grāmatojuma summas, jānorāda summas apgabals.

Paskaidrojums
Grāmatojuma paskaidrojums. Jānorāda datu atlases kritērijs. Kritērijs var būt numurs, vārds vai vārda daļa.

Pievienoja
Grāmatojuma operators. Jānorāda datu atlases kritērijs. Kritērijs var būt lietotāja vārds vai vārda daļa.

Pievienots
Pievienošanas laiks. Jānorāda laika periods. Tiks atlasīti grāmatojumi, kuru izveidošanas laiks iekļaujas norādītajā periodā.

Grupēt pēc

Kopsavilkums

Iekļaut neapstiprinātos grāmatojumus

Sagatavot

Atcelt


Funkcija Karstais taustiņš
Atzīmētajiem grāmatojumiem pievienot pazīmi- Pievērst uzmanību


Skatīt arī: Grāmatojums


 Ieiet