Virsgrāmata    Atskaites    Memoriālais orderis  

Memoriālais orderis

 

Memoriālais orderis ir konta korespondences pārskats. Atskaitē kontu korespondence tiek parādīta šahveida tabulā, kur vertikālā kolonnā tiek grupētas operācijas, bet horizontālās kolonnās parādīta izvēlētā konta korespondence norādītajā laika periodā. Atskaite parāda konta atlikumu perioda sākumā un beigās. Atskaite tiek sagatavota HLML skatā. Atskaiti var pārkopēt vai eksportēt uz Excel programmu, kur var veikt datu apstrādi un formatēšanu.

 

Datums
Datums. Tiek parādīts, ja datus grupē pēc datuma, datuma un partnera.

Partneris
Partnera kods. Tiek parādīts, ja datus grupē pēc datuma un partnera.

Dok.veids
Dokumenta veids. Tiek parādīts, ja datus grupē pēc dokumenta veida un dokumenta numura.

Dok.num
Dokumenta numurs. Tiek parādīts, ja datus grupē pēc dokumenta veida un dokumenta numura.

Numurs
Grāmatojuma numurs. Tiek parādīts, ja datus grupē pēc grāmatojuma.

Db.kopā
Korespondējošo kontu debeta kopsumma.

Cr. kopā
Korespondējošo kontu kredīta kopsumma.

 

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.Datums
Datums. Jānorāda laika periods. Tiks atlasīti grāmatojumi, kuru datumi iekļaujas norādītajā periodā.

Uzņēmums
Datu uzskaites kritērijs. Atskaitē var atlasīt tikai viena uzņēmuma datus.

Periods

Konts
Grāmatvedības konts. Atskaiti var sagatavot kontam vai kontu grupai. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa kontus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Konta grupa

EKK grupa

Ek.kods
Atskaiti var sagatavot vienam finansu (EK) kodam. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa finansu kodus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Strukt.Tver
Struktūrvienība. Jānorāda struktūrvienība, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšstruktūrvienības, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Projekts
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Budž-proj3
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Krava
Datu uzskaites dimensija. Jānorāda nozare, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšnozares, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Partneris
Partnera izvēle. Norādot partneri, atskaiti var sagatavot par vienu partneri.

Nerādīt ierakstus bez apgrozījuma

Plāna izpilde pa

Kontu

Ek.kods

Strukt.Tver

Projekts

Budž-proj3

Krava

Partn

Sektors

Uzņēmums

Neiekļaut ierakstus bez atlikuma

Nerādīt debeta atlikumus

Nerādīt kredīta atlikumus

Iekļaut neapstiprinātos grāmatojumus

Iekļaut operācijas, kurām nav plāns

Sagatavot

Atcelt

Operāc.valūta
Jānorāda operācijas valūta. Tiks atlasīti dati norādītajā valūtā, atbilstoši datu atlases filtrā norādītajiem kritērijiem.

Pamatvalūta

Apgrozījums
Datu atlases kritērijs. Iespējams atlasīt Debeta/Kredīta apgrozījumu, tikai konta Debeta vai Kredīta apgrozījumu.

 Ieiet