Virsgrāmata    Atskaites    Dimensiju apgrozījums  

Dimensiju apgrozījums

 

Atskaite parāda apgrozījuma summas noteiktā laika periodā, grupējot summas pa izvēlēto datu uzskaites dimensiju. Apgrozījumu var grupēt pa finanšu (EK) kodiem, struktūrvienībām, projektiem. Dimensiju apgrozījums parāda uzņēmuma ieņēmumus un izdevumus dažādās uzskaites dimensijās.

  No dimensiju apgrozījuma var atvērt Operāciju pārskatu.

 

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.Datums
Datums. Jānorāda laika periods. Tiks atlasīti grāmatojumi, kuru datumi iekļaujas norādītajā periodā.

Uzņēmums
Datu uzskaites kritērijs. Atskaitē var atlasīt tikai viena uzņēmuma datus.

Periods

Konts
Grāmatvedības konts. Atskaiti var sagatavot kontam vai kontu grupai. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa kontus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Konta grupa

EKK grupa

Ek.kods
Finansu kategorija. Atskaiti var sagatavot vienam finansu (EK) kodam. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa finansu kodus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Strukt.Tver
Struktūrvienība. Jānorāda struktūrvienība, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšstruktūrvienības, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Projekts
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Budž-proj3
Datu uzskaites dimensija. Jānorāda nozare, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšnozares, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Krava
Datu uzskaites dimensija. Jānorāda nozare, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšnozares, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Partneris
Partnera izvēle. Norādot partneri, atskaiti var sagatavot par vienu partneri.

Nerādīt ierakstus bez apgrozījuma
Aktivizējot izvēli, netiek parādīti konti, kuros nav kontējumu.

Plāna izpilde pa

Kontu

Valūta
Valūta. Jānorāda valūta. Tiks atlasīti dati norādītajā valūtā, atbilstoši datu atlases filtrā norādītajiem kritērijiem.

Ek.kods

Strukt.Tver

Projekts

Budž-proj3

Krava

Partn

Sektors

Uzņēmums

Neiekļaut ierakstus bez atlikuma

Nerādīt debeta atlikumus

Nerādīt kredīta atlikumus

Iekļaut neapstiprinātos grāmatojumus
Iekļaut neapstiprinātos grāmatojumus. Aktivizējot izvēles rūtiņu Iekļaut neapstiprinātos dokumentus, atskaitē tiks iekļauti arī neapstiprinātie grāmatojumi.

Iekļaut operācijas, kurām nav plāns

Sagatavot

Atcelt

Operāc.valūta
Jānorāda operācijas valūta. Tiks atlasīti dati norādītajā valūtā, atbilstoši datu atlases filtrā norādītajiem kritērijiem.

Pamatvalūta

Periods

Kods
Datu uzskaites dimensijas kods vai konts. Kolonnā tiek parādīts izvēlētais datu summēšanas kritērijs.

DB.apgr.
Debeta apgrozījums.

CR.apgr.
Kredīta apgrozījums.

DB.apgr.p.v.
Debeta apgrozījums pamatvalūtā.

CR.apgr.p.v.
Kredīta apgrozījums pamatvalūtā.

Nosaukums
Datu uzskaites dimensijas, konta nosaukums.


Funkcija Karstais taustiņš
Operāciju pārskats
Grāmatojumu pārskats
 Ieiet