Virsgrāmata    Atskaites    Operāciju pārskats  

Operāciju pārskats

 

Operāciju pārskats ir veikto debeta un kredīta operāciju - grāmatojumu saraksts, kas tiek atlasīts un sakārtots atbilstoši izvēlētajam datu atlases filtram. Operāciju pārskatā var iegūt visplašāko informāciju par iegrāmatotajām operācijām – kontu korespondenci, kopsavilkuma datus pa partneriem, pa visām datu uzskaites dimensijām. Operāciju pārskatā var meklēt datus, atlasot tos pēc visdažādākajiem parametriem.

 

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.Datums
Datums. Jānorāda laika periods. Tiks atlasīti grāmatojumi, kuru datumi iekļaujas norādītajā periodā.

Uzņēmums
Datu uzskaites kritērijs. Atskaitē var atlasīt tikai viena uzņēmuma datus.

Apgrozījums
Apgrozījuma izvēle. Atskaiti var sagatavot par konta debeta vai kredīta apgrozījumu.

Valūta
Valūtas izvēle. Tiks atlasīti dati norādītajā valūtā.

Konts
Grāmatvedības konts. Atskaiti var sagatavot vienam kontam. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa kontus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības. Pārskatu par norādīto kontu var sagatavot iekļaujot konta korespondenci - Iekļaut konta koresp., tikai pa izvēlēto kontu -Konts, tikai pa konta korespondenci - Tikai konta korespondence.

Koresp.k.
Korespondējošais konts. Norādot korespondējošo kontu tiek atlasīta viena kontu pāra operācijas.

Konta grupa

EKK grupa

Ek.kods
Finansu kategorija. Atskaiti var sagatavot vienam finansu (EK) kodam. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa finansu kodus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Strukt.Tver
Struktūrvienība. Jānorāda struktūrvienība, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšstruktūrvienības, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Projekts
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Budž-proj3
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Krava
Datu uzskaites dimensija. Jānorāda nozare, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšnozares, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Partneris
Partnera izvēle. Atskaiti var sagatavot par vienu partneri.

Grāmat.šablons
Grāmatojumu šablons. datus var atlasīt pēc izmantotajiem grāmatojumu šabloniem.

Grāmat. num.no
Grāmatojuma numurs. Datu atlasei pēc grāmatojuma numura, jānorāda numura apgabals.

līdz
Grāmatojuma numurs. Datu atlasei pēc grāmatojuma numura, jānorāda numura apgabals.

Dok.num.no
Dokumenta numurs. Datu atlasei pēc pirmdokumenta numura, jānorāda dokumenta numura apgabals.

līdz
Dokumenta numurs. Datu atlasei pēc pirmdokumenta numura, jānorāda dokumenta numura apgabals.

Summa no
Grāmatojuma summa. Datu atlasei pēc grāmatojuma summas, jānorāda summas apgabals.

līdz
Grāmatojuma summa. Datu atlasei pēc grāmatojuma summas, jānorāda summas apgabals.

Paskaidrojums
Grāmatojuma paskaidrojums. Jānorāda datu atlases kritērijs. Kritērijs var būt numurs, vārds vai vārda daļa.

Pievienoja
Grāmatojuma operators. Jānorāda datu atlases kritērijs. Kritērijs var būt lietotāja vārds vai vārda daļa.

Pievienots
Pievienošanas laiks. Jānorāda laika periods. Tiks atlasīti grāmatojumi, kuru izveidošanas laiks iekļaujas norādītajā periodā.

Grupēt pēc
Datu grupēšanas kristērijs. Datus var grupēt pēc datuma; dokumena numura un dokumenta veida; dokumenta numura, dokumenta veida un konta; finansu kategorijas; grāmatojuma numura; konta; mēneša; nedēļas; nozares; partnera; operatora; projekta; struktūrvienības.

Kopsavilkums
Summēšanas kritērija kopsavilkums. Pasūtot atskaites kopsavilkumu, tiks parādītas kopsavilkuma summas pa izvēlēto summēšanas periodu.

Iekļaut neapstiprinātos grāmatojumus

Sagatavot

Atcelt

Gr.
Grāmatojuma numurs

Datums
Grāmatojuma datums.

Dok.num
Dokumenta numurs.

Konts
Grāmatojuma konts.

Finansu kategorija*
Finansu kategorija.

Struktūrvienība*
Struktūrvienība.

Partneris
Partneris

DB.S.
Grāmatojuma summa debetā.

CR.S.
Grāmatojuma summa kredītā.

DB.S.p.v.
Grāmatojuma summa debetā pamatvalūtā.

CR.S.p.v.
Grāmatojuma summa kredītā pamatvalūtā.

Paskaidrojums (virsr.)
Grāmatojuma paskaidrojums.

Dok.dat.
Dokumenta datums.

Dok.v.
Grāmatojuma tips.

Uzņēmums
Uzņēmums. Datu uzskaites kritērijs. Tiek uzrādīts uzņēmums, kuram šie dati ir piesaistīti.

Konta grupa

EKK grupa
EKK grupa

Projekts*
Projekts.

Finansējums*
Nozare.

Līgums*
Līgums.

Partnera nosaukums
Partnera pilnais nosaukums.

Valūta
Valūtas kods.

Paskaidrojums (sat.)
Grāmatojuma satura ieraksta rindiņu paskaidrojums.

Info
Informācija par dokumenta statusu. Par dokumenta statusu liecina rakstzīme kolonnā Info. Dokumenta satuss var būt: Apstiprināts "R".

Šablons
Informācija par izmantoto grāmatojuma šablonu.

Pievienoja
Grāmatojuma operators.

Pievienots
Grāmatojuma izveidošanas laiks.

Mēnesis
Mēnesis, kurā iekļaujas grāmatojuma datums.


Funkcija Karstais taustiņš
Iepirkuma dokuments


Skatīt arī: Grāmatojums


 Ieiet