Virsgrāmata    Atskaites    Konta korespondence  

Konta korespondence

 

Atskaite parāda konta apgrozījumu pa korespondējošajiem kontiem noteiktā laika periodā. Atskaite ietver vienā kontā vai kontu grupā iegrāmatotās summas konta debetā vai kredītā, grupējot datus pa korespondējošajiem kontiem. Konta koresponedences atskaitē tiek sarēķināts datu atlases filtrā norādītā konta debeta vai kredīta sākuma un beigu atlikums.

 Iezīmējot korespondējošo kontu ierakstus, no atskaites var atvērt Operāciju pārskatu

 

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.Datums
Datums. Jānorāda laika periods. Tiks atlasīti grāmatojumi, kuru datumi iekļaujas norādītajā periodā.

Uzņēmums
Datu uzskaites kritērijs. Atskaitē var atlasīt tikai viena uzņēmuma datus.

Periods

Konts
Grāmatvedības konts. Atskaiti var sagatavot kontam vai kontu grupai. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa kontus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Konta grupa

EKK grupa

Ek.kods
Atskaiti var sagatavot vienam finansu (EK) kodam. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa finansu kodus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Strukt.Tver
Jānorāda struktūrvienība, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšstruktūrvienības, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Projekts
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Budž-proj3
Datu uzskaites dimensija. Jānorāda nozare, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšnozares, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Krava
Datu uzskaites dimensija. Jānorāda nozare, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšnozares, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Partneris
Partnera izvēle. Norādot partneri, atskaiti var sagatavot par vienu partneri.

Nerādīt ierakstus bez apgrozījuma

Plāna izpilde pa

Kontu

Ek.kods

Strukt.Tver

Projekts

Budž-proj3

Krava

Partn

Sektors

Uzņēmums

Neiekļaut ierakstus bez atlikuma

Nerādīt debeta atlikumus

Nerādīt kredīta atlikumus

Iekļaut neapstiprinātos grāmatojumus

Iekļaut operācijas, kurām nav plāns

Sagatavot

Atcelt

Operāc.valūta
Jānorāda operācijas valūta. Tiks atlasīti dati norādītajā valūtā, atbilstoši datu atlases filtrā norādītajiem kritērijiem.

Pamatvalūta

Periods

Konts
Konta numurs.

Kor.konts
Korespondējošā konta numurs. Kolonnā arī tiek parādīti atlikuma un apgrozījuma summu paskaidrojumi.

Debets
Debeta summa.

Kredīts
Kredīta summa.

Nosaukums
Korespondējošā konta nosaukums.


Funkcija Karstais taustiņš
Konta apraksts
Operāciju pārskats pa izvēlēto kontu
Grāmatojumu pārskats
 Ieiet