Virsgrāmata    Atskaites    Virsgrāmata  

Virsgrāmata

 

Virsgrāmata parāda kontu debeta un kredīta sākuma atlikumus, apgrozījumu, un kontu beigu atlikumus konkrētā laika periodā. Dati tiek summēti uz augstākā līmeņa kontiem.

  No virsgrāmatas var atvērt atskaitē iekļautā Konta atlikumusOperāciju pārskatu pa izvēlēto kontu un tā korespondenci, Konta korespondenci, Konta analītiskais apgrozījumuKonta izrakstu, Memoriālais orderi.

 

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.Datums
Datums. Jānorāda laika periods. Tiks atlasīti grāmatojumi, kuru datumi iekļaujas norādītajā periodā.

Uzņēmums
Datu uzskaites kritērijs. Atskaitē var atlasīt tikai viena uzņēmuma datus.

Periods

Konts
Grāmatvedības konts. Atskaiti var sagatavot kontam vai kontu grupai. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa kontus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Konta grupa

EKK grupa

Ek.kods
Atskaiti var sagatavot vienam finansu (EK) kodam. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa finansu kodus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Strukt.Tver
Struktūrvienība. Jānorāda struktūrvienība, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšstruktūrvienības, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Projekts
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Budž-proj3
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Krava
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Partneris
Partnera izvēle. Norādot partneri, atskaiti var sagatavot par vienu partneri.

Nerādīt ierakstus bez apgrozījuma
Izvēle nosaka, ka atskaitē netiek iekļauti konti, kuriem nav apgrozījuma - tajos nav veikti kontējumi.

Plāna izpilde pa

Kontu

Ek.kods

Strukt.Tver

Projekts

Budž-proj3

Krava

Partn

Sektors

Uzņēmums

Neiekļaut ierakstus bez atlikuma

Nerādīt debeta atlikumus

Nerādīt kredīta atlikumus

Iekļaut neapstiprinātos grāmatojumus

Iekļaut operācijas, kurām nav plāns

Sagatavot

Atcelt

Operāc.valūta
Jānorāda operācijas valūta. Tiks atlasīti dati norādītajā valūtā, atbilstoši datu atlases filtrā norādītajiem kritērijiem.

Pamatvalūta

Periods

Kods
Konta numurs.

DB.atl.
Debeta atlikums perioda sākumā.

CR.atl.
Kredīta atlikums perioda sākumā.

DB.apgr.
Debeta apgrozījums periodā.

CR.apgr.
Kredīta apgrozījums periodā.

DB.atl.
Debeta atlikums perioda beigās.

CR.atl.
Kredīta atlikums perioda beigās.

Nosaukums
Konta nosaukums.


Funkcija Karstais taustiņš
Konta apraksts
Kontu atlikumi
Operāciju pārskats pa izvēlēto kontu
Operāciju pārskats pa izvēlētā konta korespondenci
Operāciju pārskats pa izvēlētā konta korespondenci (kopsavilkums)
Konta korespondence
Konta analītiskais apgrozījums pēc 1.dimensiju
Konta analītiskais apgrozījums pēc 2.dimensiju
Konta analītiskais apgrozījums pēc 3.dimensiju
Konta analītiskais apgrozījums pēc 4.dimensiju
Konta analītiskais apgrozījums pēc partnera
Grāmatojumu pārskats
Konta izraksts
Memoriālais orderis
Konta atlikumi
 Ieiet