Virsgrāmata    Atskaites    Konta analītiskais apgrozījums  

Konta analītiskais apgrozījums

 

Konta analītiskais apgrozījums parāda konta sākuma atlikumus, apgrozījuma un beigu atlikumus konta aprakstā norādītajai analītikai. Atskaite tiek sagatavota, izmantojot grāmatojumu datus. Atskaites ieraksti tiek grupēti pa analītiskās uzskaites objektiem, parādot katra objekta kopējo apgrozījumu un atlikumus periodā. Lai varētu sagatavot konta analītisko apgrozījumu, nepieciešamajos kontos jābūt norādītai analītikas lietošanai, un grāmatojumā jāfiksē darījuma partneris. Analītiskās uzskaites kontos atskaitē grāmatojumu dati tiek sagrupēti atsevišķi pa darījuma partneriem.

  No konta analītiskā apgrozījuma var atvērt Partnera aprakstu, Operāciju pārskatuKonta atlikumus.

 

Filtrs jāaizpilda, lai sagatavotu atskaiti.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.

Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.Datums
Datums. Jānorāda laika periods. Tiks atlasīti grāmatojumi, kuru datumi iekļaujas norādītajā periodā.

Uzņēmums
Datu uzskaites kritērijs. Atskaitē var atlasīt tikai viena uzņēmuma datus.

Periods

Konts
Grāmatvedības konts. Atskaiti var sagatavot vienam kontam. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa kontus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Konta grupa

EKK grupa

Ek.kods
Finansu kategorija. Atskaiti var sagatavot vienam finansu (EK) kodam. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot zemākā līmeņa finansu kodus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Strukt.Tver
Struktūrvienība. Jānorāda struktūrvienība, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšstruktūrvienības, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Projekts
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Budž-proj3
Datu uzskaites demensija. Jānorāda projekts, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšprojektus, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Analītika pa
Analītika pa izvēlēto datu uzskaites dimensiju.

Krava
Datu uzskaites dimensija. Jānorāda nozare, par kuru dati jāatlasa. Lai sagatavotu atskaiti, iekļaujot apakšnozares, jāaktivizē izvēle Ietvert apakšvienības.

Partneris
Partnera izvēle. Norādot partneri, konta analītisko apgrozījumu var sagatavot par vienu partneri.

Nerādīt ierakstus bez apgrozījuma

Grupēt atlikumus pa

Kontu

Valūta
Valūta. Jānorāda valūta. Tiks atlasīti dati norādītajā valūtā, atbilstoši datu atlases filtrā norādītajiem kritērijiem.

Ek.kods

Strukt.Tver

Projekts

Budž-proj3

Kopsavilkums
Kopsavilkums par atlasītajiem datiem, norādītajā periodā.

Krava

Partn

Sektors

Uzņēmums

Neiekļaut ierakstus bez atlikuma
Aktivizējot izvēli, netiek parādīti konti, kuros nav atlikumu.

Nerādīt debeta atlikumus

Nerādīt kredīta atlikumus

Iekļaut neapstiprinātos grāmatojumus
Iekļaut neapstiprinātos grāmatojumus. Aktivizējot izvēles rūtiņu Iekļaut neapstiprinātos dokumentus, atskaitē tiks iekļauti arī neapstiprinātie grāmatojumi.

Iekļaut operācijas, kurām nav plāns

Sagatavot

Atcelt

Operāc.valūta
Jānorāda operācijas valūta. Tiks atlasīti dati norādītajā valūtā, atbilstoši datu atlases filtrā norādītajiem kritērijiem.

Pamatvalūta

Periods

Konts
Konta numurs.

Db.atl.s.
Debeta atlikums perioda sākumā.

Cr.atl.s.
Kredīta atlikums perioda sākumā.

Db.apgr.
Debeta apgrozījums periodā.

Cr.apgr.
Kredīta apgrozījums periodā.

Db.atl.b.
Debeta atlikums perioda beigās.

Cr.atl.b.
Kredīta atlikums perioda beigās.

Konta grupa
Konta grupa

Finansu kategorija*
Finansu kategorija

EKK grupa
EKK grupa

Struktūrvienība*
Struktūrvienība

Projekts*
Projekts

Finansējums*
Nozare

Līgums*
Līgums

Partneris
Partneris

Sektors
Sektors

Uzņēmums
Uzņēmums

Partn.reģ.nr.
Partnera reģistrācijas numurs

Partnera nos.
Partnera nosaukums

Konta nos.
Konta nosaukums


Funkcija Karstais taustiņš
Atvērt partnera aprakstu
Operāciju pārskats
Operāciju pārskats
Kontu atlikumi
Konta analītiskais apgrozījums pa partnera
Konta analītiskais apgrozījums pa 1.dimensiju
Konta analītiskais apgrozījums pa 2.dimensiju
Konta analītiskais apgrozījums pa 3.dimensiju
Konta analītiskais apgrozījums pa 4.dimensiju
Konta analītiskais apgrozījums pa 5.dimensiju
 Ieiet